Naháňka se slíděním

NAHÁŇKA   SE   SLÍDĚNÍM
Ing.Ziegrosser Petr ( "> )
Hony mají zvláštní místo v historii lovu.Největší své rozšíření a slávu zaznamenaly v době feudalismu.V posledním desetiletí se objevuje v Německu nový typ společného lovu zvaný naháňka se slíděním ( Bewegungsjagd ). Na velké ploše může být splněn především s jednotlivě lovícími psy ( honiči ) v jednom nebo ve dvou termínech velký podíl plánovaného odstřelu spárkaté zvěře.Cílem je zdravý les se zdravou zvěří,minimální škody jak v lese,tak na polích a dobrý poměr pohlaví a sociální skladba spárkaté zvěře

Hony mají zvláštní místo v historii lovu.Největší své rozšíření a slávu zaznamenaly v době feudalismu.V posledním desetiletí se objevuje v Německu nový typ společného lovu zvaný naháňka se slíděním ( Bewegungsjagd ). Na velké ploše může být splněn především s jednotlivě lovícími psy ( honiči ) v jednom nebo ve dvou termínech velký podíl plánovaného odstřelu spárkaté zvěře.Cílem je zdravý les se zdravou zvěří,minimální škody jak v lese,tak na polích a dobrý poměr pohlaví a sociální skladba spárkaté zvěře
Díky osamoceným způsobům lovu se stala zvěř,která dříve byla aktivní ve dne,noční zvěří.Žije v neustálém stresu.Není výjimkou,že na ulovení jednoho kusu na čekané potřebujeme v průměru u jelení zvěře 5  až  31  vycházek,u srnčí od  5  do 12  a u černé od  5  do  16  vycházek.Potřebujeme – li ulovit v průměrné honitbě 5 kusů jelení zvěře a  15 kusů srnčí, musíme absolvovat 200 vycházek. Kdo si to může dnes dovolit ?
Navíc neustálý lovecký tlak uvádí zvěř  do stresu a škody v lese neúměrně rostou.Společné akce – hony – nabízejí řešení.Současné způsoby honů jsou :

- N a h á ň k a  - Střelci jsou závodčím rozestavěni na střelecká stanoviště kolem leče,většinou po cestách a lesních průsecích.Značná část střelců na sebe vzájemně vidí. Honci a psovodi se psy,jdoucí v jedné řadě , protlačují leč směrem na střelce a postupují s větrem v zádech. V leči se také střílí a dostřeluje. Během dne se vystřídá několik lečí,střelci vždy zaujímají nová stanoviště.Tento způsob lovu je nebezpečný a stresující pro všechny zúčastněné.Není zpravidla čas na dosledy  a kontrolu nástřelů. Psi většinou proženou také další připravenou leč.

-N a t l á č k a - Dva až tři střelci stojí poblíž ochozů zvěře a honci           ( psovodi ) na ně natlačují zvěř.Postupují s větrem v zádech.Psovodi mívají psy na řemenu a předpokládá se,že zvěř bude po ochozech natlačena na střelce.Tento způsob je dobrý v jeleních honitbách – jelení zvěř dodržuje ochoz.Daňčí zvěř ochozy nedrží,srnčí rychle přebíhá z krytu do krytu.

-N a h á ň k a  s e   s l í d ě n í m ( Bewegungsjagd ) –Střelci jsou rozestavěni na předem vybraných stanovištích v honitbě a jejich počet není prakticky omezen.Výhodné je vybudovat nízké lovecké posedy,umístněné poblíž ochozů zvěře,především však na přehledných místech.Jen tam je možné při dostatku času bezpečně posoudit zvěř a dobře umístnit ránu.Honci a psovodi se psy v malých skupinkách nebo jednotlivě podle předem připraveného plánu procházejí lečí.Tím uvedou zvěř do pohybu.Plocha leče,na níž se tento způsob lovu provádí, je různě veliká,obyčejně  400 až  600 ha. Počet honců a psovodů  závisí na množství krytů ( houštin,mlazin,oplocenek). Předpokládá se jeden pes na  5 ha krytu. Základním a hlavním cílem tohoto způsobu lovu je úprava početního stavu zvěře za současného zmenšení loveckého tlaku podle hesla : „ Velký výřad v krátkém časovém úseku .“ Celá akce vyžaduje dokonalou přípravu,pečlivou organizaci a také určité finanční prostředky.
Je - li na honě 40 a více střelců a na výřadu méně než 10 kusů,je to fiasko. Vinou je špatná organizace,nesprávný výběr honců,psovodů a psů.
Co je třeba udělat pro zdárný úspěch honu jímž je minimální průměr  0.5  kusu ulovené zvěře na střelce,uvádím dále.
Pro velký hon potřebujeme alespoň  500 ha souvislé honitby.Očekávaný úspěch je ve volné honitbě asi  0.5  kusu na lovce. Není dobré šetřit náklady na přípravu honu,kterého se zúčastní mnoho střelců, honců a psovodů.
Velká naháňka se slíděním slouží k tomu,aby velká část stanoveného plánu odstřelu holé zvěře ( případně trofejové zvěře I.věkové třídy ) byla splněna a lovecký tlak v honitbě byl co nejmenší.
Předem musí být určeno,které druhy zvěře střílet, zda jen holou či také trofejovou zvěř.Musí být jasná omezení. Jestliže lovec musí nejprve třikrát přemýšlet,zda zvěř, kterou vidí táhnout,je povolena či není,a po honu se dozví,že se málo ulovilo a musí se pořádat další hon, je celá příprava pro kočku !
Honitby s malým podílem lesa nebo honitby bez stávanišť zvěře, nejsou pro velký hon vhodné.
Termín honu zvolte co nejdříve,nejlépe již v srpnu a rozešlete včas pozvánky.Vyhnete se tomu,že při pozdějším oznámení honu budou již dobří vůdci psů zadáni.
Vhodný je rozhovor s majiteli sousedních honiteb. Je třeba řešit problém zaběhnutých psů a případných dosledů.V malých revírech je často vhodné hon koordinovat se sousedy.Je třeba počítat s tím,že o víkendech jsou dobří vůdci psů značně vytíženi.
Nikdy nezvěte více střelců než je počet střeleckých stanovišť ! Pokud někdo z pozvaných odmítne,vždy se někdo další najde.Hledat pro někoho,kdo přebývá,rychle improvizované stanoviště, je z hlediska bezpečnosti velké riziko.
Dříve nebo později –jaký termín volit ?
Předpokládané termíny honů jsou mezi začátkem října a polovinou ledna.V časnějších termínech je sice ještě listí na stromech,což brání ve výhledu,ale den je delší a počasí stálejší.Při pozdějších termínech se sice počasí nedá plánovat, ale je – li sníh,bývá to záruka úspěchu.
Začínejte pokud možno co nejdříve dopoledne,aby svoz zvěře a případné dosledy byly skončeny před tmou.
Důležité je veřejné komunikace označit značkami „POZOR  HON“.Nebezpečí pro psy je vskutku veliké.Varovné značky odstraňte,až když se poslední pes nalezne.
Ráno musí všichni zúčastnění vědět,kde jsou parkoviště aut a jak je zajištěn odvoz na střelecká stanoviště,na místa srazu psovodů a honců a kdy a jak bude zajištěn odvoz k výřadu.
Střelecká stanoviště během honu nikdy neopouštějte !!! Je to velice nebezpečné a můžete ohrozit život svůj i vašich kolegů.
Před honem musí říct jeho vedoucí všem zúčastněným,že střelecká stanoviště se nesmí během honu opustit.Ani tehdy,když v blízkosti psi staví zvěř.Dostřelit zvěř,kterou staví pes, může pouze vůdce psa !
Střelci musí zaujmout svá místa před vypuštěním psů a než se honci začnou pohybovat.Vedoucí honu musí oznámit,zda je možné začít střílet ještě před zahájením ( zatroubením ).
Auta psovodů nikdy neodstavujte u frekventovaných cest.Vyloučíte tak nebezpečí,že vracející se zaběhlý pejsek bude sražen projíždějícím autem.
Leč by neměla trvat nikdy déle než  3 – 4  hodiny.Pak již rapidně klesá pozornost střelců. Zhruba v polovině honu je dobré naplánovat přestávku na vyvrhování.
Každý střelec musí být na své stanoviště doveden a seznámen s tím :
a /  kde stojí sousední střelec
b /  ze které strany se žene leč
c /  zda se bude leč honit  i nazpět
d /  kde jsou hlavní ochozy zvěře
e /  kdo jej ze stanoviště odvede, či kam má po leči odejít
f /   další specifikace,související s přiděleným střeleckým stanovištěm
Lépe jedna otázka navíc,než o jednu méně. Nic to nestojí.Každá otázka a podaná informace,která zajistí bezpečnost zúčastněných,je dobrá.
Nebezpečné směry střelby musí být zřetelně označeny signální barvou nebo barevnou páskou.
Mladé a nezkušené střelce stavte na přehledná místa.

Důležité : dobří psi !

Na každých  5 – 10 ha stávanišť musíme plánovat jednoho zkušeného honiče.Psy nutno vybrat podle toho,jaká zvěř se loví.Vzhledem k tomu,že ve všech honitbách je  zvěř černá,musíme používat psy,kteří jsou v kontaktu s černou dostatečně důrazní. Psi,kteří nejsou hlasití a štvou daleko, jsou pro tento způsob lovu nevhodní.
Důležitý je dobrý výhled !
Zástěny, lépe nízké naháňkové posedy jsou lepší,než vysoké posedy.
Střelecká stanoviště umístněte blízko ochozů a minimálně  100 m od nejbližšího krytu.
Na jednom ochozu je nutno postavit několik stanovišť. Dobré obsazení ochozů přinese větší      výřad a sníží počet dosledů.
Důležité je, aby honci a psovodi procházeli lečí tam a zpět.Tak je zajištěno,že vracející se zvěř půjde opětně kolem stanoviště střelce.
Každé stanoviště musí mít číslo.
Po skončení leče  každého střelce závodčí odvede.Při tom kontroluje eventuální postřelení ( nástřely ) a označuje je.Lovec mu při tom pomáhá blíže určit místo nástřelu.Pokud jsou před honem střelcům rozdány záznamy o úlovku ( pro zápis ran,směrů úniku postřelené zvěře a pod. ) závodčí je sbírá a doplňuje.Po příchodu na místo srazu vše předá vedoucímu honu a ten organizuje dosledy.
Nezapomeňte na stojany na zbraně při občerstvení.

8.00 - 8.30 - Setkání účastníků,kontrola dokladů,rozdělení signálních pásek na klobouky střelcům, vest signální barvy psovodům a honcům,signálních obojků psům.


8.30 – 9.00 - Přivítání, seznámení s úkoly,rozdělení na skupiny,upozornění na bezpečnost při střelbě,rozdání záznamů o úlovku,srovnání času na hodinkách,organizace rozvozu.
9.00 –10.00 - Honci odcházejí k lečím,rozváží se střelci na stanoviště,vůdci psů jsou rozvezeni k houštinám a oplocenkám.
10.00         - Začátek naháňky ( začíná se podle času předem domluveného )
.
11.30-12.00 - Přestávka na vyvrhování.
13.30           - Konec honu,čekání na závodčího,kontrola nástřelů a jejich označení,označení ulovené zvěře,vyvrhování ulovené zvěře,sběr a kontrola záznamů o úlovku. Označení zvěře plombami.Vedoucí honu organizuje dosledy.
16.30           - Výřad,troubení,zvěř uložit do chladírny.
18.00           - Poslední leč.
Vedení honu může denní výřad rozhodujícím způsobem ovlivnit :
- Zadáním majitele honitby,zda si skutečně přeje vysoký výřad.
-    Výběrem loveckých hostů, kteří svojí schopností rozpoznat zvěř a dobrou střelbou     předčí ostatní střelce.
- Pečlivým výběrem a přípravou střeleckých míst.
- Loveckým tlakem,který musí být tak silný a časově sladěný,aby se co nejvíce zvěře v klidu dostalo před rozmístněné střelce. Rozumíme tím výběr psovodů a psů,honců a jejich dobře odvedenou práci během honu.
Nezanedbatelné je také to,že při klidném pohybu zvěře mají střelci příležitost dobře umístnit ránu, a tím minimálně znehodnotit zvěřinu.
Hlavním úkolem vůdců loveckých psů není zvěř ulovit,ale se zvěří pohybovat.
Honci se musí pohybovat podle pokynů po celé vymezené části honitby ( křížem – krážem a tam a zpět ) bez zbytečného hluku. Dobré je používat „ klapačky “.Přehled toho,co je nutné zajistit :
1/  Včas rozeslat pozvání střelcům,psovodům,vůdcům barvářů.
2/  Informovat sousedy,lesní zaměstnance,CHKO,podniky apod
3/  Zajistit dostatečný počet střeleckých stanovišť,označit je,postavit nízké posedy, prořezat   výhledy,označit nebezpečné směry střelby,střelecká místa očíslovat.
4/  Zajistit odběr zvěře.
5/  Zajistit pro střelce záznamy o úlovku, tužky a barevné pásky ( krepový papír ) pro označení nástřelů a míst,kde leží ulovená zvěř.
6/  Informovat veřejnost,uzavřít cesty a označit značkami ( POZOR  HON ) veřejné komunikace.
7/  Opatřit signální vesty,pásky na klobouky a barevné obojky pro psy.Zajistit klapačky pro honce.
8/  Zajistit parkoviště pro auta střelců,honců a psovodů.
9/  Stanovit pořadí svozu zvěře,sběrná místa,místa kde se bude zvěř vyvrhovat.Určit vozidla pro svoz zvěře a odvoz vývrhů.
10/ Objednat veterináře na prohlídku zvěře.
11/ Připravit dostatek teplé vody,věšáky na zvěř,nádoby na droby,chladírenský box.
12/ Zjistit si telefonní čísla lékaře,veterináře,psích útulků a policie.
13/ Připravit výřad,ohně,osvětlení výřadu.
14/ Zajistit trubače.
15/ Zajistit plomby a lístky o původu zvěře.
16/ Zajistit občerstvení a místnost pro poslední leč.

Střelci Honci Psovodi a – Den,hodina a místo setkání x x x b – Trvání leče ( lečí ) x x x c -  Mapka trasy příjezdu a místo setkání. x x x d – Očekávaná úspěšnost ( preliminář ) x - - e -  Nejmenší povolená ráže. x - x f -   Upozornění na signální vesty,pásky,obojky. x x x g -  Upozornění,zda je možno vzít si s sebou psa. x x - h -  Je sedací hůl nutná? x - - i  -  Je občerstvení zajištěno ? x x x j  -  Kdy a kde je poslední leč. x x x k  - Seznam pozvaných,kteří mohou jet společně. x x x l  -  Předpokládaný počet účastníků. x - - m – Jaká zvěř se bude lovit. x x x


P S I   -   I N D I V I D U Á L N Í    L O V C I ,   H L A S I T Í    N A    S T O P Ě .

Hon končí,výřad je slabý. Kdo za to může ?  Přirozeně psi. Ti buď špatně nebo nedostatečně ostře honili a nebo vůbec nehonili. Dobré zjištění,ale nic víc.Dobrý výběr psů – ten musí zajistit vedoucí honu.
Neexistují žádné ideální rasy psů pro naháňky.
Jací  mají tito psi být ?
-nesmí být vyšší než křepelák
-musí být hlasití na stopě
-musí mít za sebou dostatečnou praxi
-musí se v terénu dobře orientovat
-musí mít zdravou ostrost na zvěř
-nesmí být příliš ostří ( zraněný nebo zabitý pes divočákem nám již
nepomůže )

Jaký musí být vůdce psa :

-Musí dobře plnit svěřený úkol: se svým psem zvednout zvěř ze zálehu a natlačit jí před střelce.
-Nesmí to být střelec – to je důvod k tomu,aby příště nebyl na hon pozván.
-Musí být disciplinovaný,musí splnit úkoly dané mu vedoucím honu.
-Musí sebe i svého psa udržovat během roku v kondici.
-Musí dobře střílet a být se svou zbraní dokonale sžitý.To lze dokázat výcvikem.
-Musí se svým psem dobře spolupracovat a svého psa dobře znát a ovládat.
-Musí být řádně vybaven.K tomu patří :
a – vesta signální barvy
b – dobrá je čepice signální barvy
c -  dobré horské boty
d -  pevné kalhoty
e -  dobrý nůž
f  -  zbraň pro dosled s krátkou hlavní a ráží,která „projde křovím“ (  8 x 57 IS - 9,3 x 62  )
g -  v batohu musí mít kromě balíčku první pomoci také obvazový balíček pro svého psa.
h -  pes musí mít obojek signální barvy a na něm jméno a telefonní číslo svého pána.
Strategie :
Psi hlasití na stopě musí zvěř dostat z krytu před střelce.Zvěř musí být zneklidňována, musí měnit stanoviště.Vedoucí honu musí proto ochozy zvěře dobře znát.Musíme mít dostatek psů,a to hlavně zkušených.
Plánování :
Plánování spočívá v rozhodnutí,kolik psů a psovodů je pro hon nutných.Tito psovodi musí být co nejdříve pozváni – nejlepší čas je srpen.
Nutno si uvědomit, že psi spolurozhodují o úspěchu celého honu.Špatným výběrem psů škodí vedoucí honu své zvěři,svým hostům i sám sobě.
Místa nástupu psovodů v lečích musí být označena.Odtud začínají psovodi se svými psy pracovat.
Auta psovodů musí být zaparkována co nejblíže leče. Je to nutné pro případ,kdy je pes zraněn a musí být odvezen k veterináři na ošetření.
Každý vůdce psa musí obdržet plánek honitby a okolí s vyznačeným  místem veterinární ošetřovny a telefonním číslem veterináře.Veterináře je dobré předem o termínu honů informovat.

Použití psů :
Přípravy proběhly,den honu je tady,střelci stojí na svých místech. A již je tu „horká“ část honu. Tlak,který je na zvěř vyvíjen má tři fáze :
Fáze 1. : Zvěř pozoruje  ruch v honitbě,vzniklý příchodem střelců na jejich stanoviště. Střelci jsou připraveni,první kusy či tlupy přicházejí a padají první rány.V této fázi je nejnižší průměr ran na ulovený kus.
Fáze 2. : V této fázi psovodi pomalu přicházejí na určená místa a chovají se tiše.Přesto zvěř reaguje,jistí a táhne,mění stanoviště.Pokud jsou střelci dobře rozestavěni,přetahuje zvěř po ranách k dalším střeleckým stanovištím.
Fáze 3. : Psi jsou vypuštěni. V této době mají často zvěř v „nose“ a hlasitý hon začíná. Je to hudba pro uši střelců i psovodů.Psovodi podle hlasu svých psů poznají,který druh zvěře psi pronásledují.První minuty jsou trochu hektické,ale brzy zvěř vyhodnotí situaci.Někteří psi cíleně vyhledávají divočáky a tlačí je na střelce.Psi se dostávají do tempa a tím narůstá riziko zranění.Tato fáze musí být dobře naplánovaná a nesmí trvat déle než 1.5 hodiny neboť psi nevydrží déle  s chutí pracovat.

Vhodné rasy psů :

Jezevčíci : Díky svým krátkým běhům doženou s jistotou a pomalu zvěř před střelce.Ve vysokém sněhu mají problémy.
Teriéři : Dobří jsou tehdy,když jsou hlasití a pracují jednotlivě.
Brakýři : Tvrdí lovci,kteří díky svým krátkým běhům poměrně pomalu ženou zvěř na střelce.
Křepeláci : Jeví se pro tento způsob lovu jako nejvhodnější díky svým vlastnostem,osrstění a zbarvení.Jsou vždy hlasití.
Za důležité považuji pojištění psů,neboť riziko poranění při naháňce je vysoké.V letech, kdy je mnoho žaludů a bukvic ,bývají divočáci zvlášť útoční.Z B  R  A  N  Ě     A     V Y  B  A  V E  N  Í  :


V zásadě platí,že velká ráž znamená více známek na nástřelu.Kule pro naháňku musí mít dostatek hmoty,neboť zneklidněná zvěř je velice tvrdá na ránu.Navíc střelba na pohybující se cíl je obtížná a umístnění zásahu není vždy dokonalé.Doporučené náboje jsou  9,3 x 62   -   8 x 57 IS  -  .30 - 06   -   7 x 64 .   Náboje   8 x 68S  -  338 Win.Mag.  -  300 Win.Mag. jsou příliš razantní.Dobrá zbraň na natláčkách je ta,kterou dobře známe a je vybavena zaměřovacím dalekohledem se širokým zorným polem.
Jaké vybavení má mít střelec :
- loveckou hůl
- sedací batoh
- plášť do deště
- teplý svetr
- rukavice
- vlněnou čepici
- náhradní ponožky
- svačinu a teplý nápoj
- toaletní papír
- dobrý nůž
- gumové rukavice
- vestu signální barvy
- pásku signální barvy na klobouk
- mobilní telefon
- hodinky


Vždy platí bezpečnostní zásada : VIDĚT A BÝT VIDĚN !
Chování na stanovišti :

Opatrnost , předvídavost a kázeň jsou na střeleckém stanovišti při naháňce nezbytné.Základem úspěchu je rozvážnost.
Nikdy nezapomínejme,že sousedova kule může „ kousat “ !
Dejme si od závodčího vysvětlit :
- kde stojí soused
- kam mohu střílet
- kam nesmím střílet
Nikdy nesmíme opustit určené střelecké místo.Posed na naháňce je určitá jistota.
Nikdy nestřílet na horizont,na ohyb cesty a tam, kam dobře nevidíme.
K největšímu nesmyslu patří postavit střelce jako korálky na cestu či lesní průsek v řadě        tak,že na sebe vzájemně vidí.
Nikdy nestřílejte na velkou vzdálenost a nedopusťte,aby se vám „ zpěnila krev.“S P Á R K A T Á   Z V Ě Ř   V    L E Č I :


Různé druhy zvěře ( srnčí, jelení, daňčí,černá ) mají různé chování v leči, ať již se pohybují jednotlivě, či v tlupě.To nás také ovlivňuje při rozhodování,kolik střelců, honců a psovodů zajistit, jak velkou část honitby lovit a kde a jaká střelecká stanoviště připravit.
Srnčí zvěř : Je věrná stávaništi. Její lehká tělesná stavba jí zařazuje do kategorie
„ sprinterů.“Vždy,když je to možné,prchá  „ ze světla do tmy,“ do nejbližšího krytu.Vysokonozí psi,kteří jsou rychlí a zkušení,často zadáví srnčí při nárazu do oplocenky.Není to příjemný lovecký zážitek.Srnčí zvěř často propadne panice.
Jelení zvěř : Na rozdíl od srnčí zvěře je běžec na dlouhé tratě.Pochází původem z otevřených stepí a je přizpůsobená jak organizací sociální skupiny,tak svojí anatomií životu v tomto biotopu.Jelení zvěř je schopna dlouhým, úsporným během v terénu bez krytu nepříteli uniknout.Pohybuje se hlavně klusem,během jen minimálně.A to jen když je na ni vyvinut silný tlak.V bezlesých oblastech ( vojenské prostory ) je jelení zvěř schopná relativně vysokou rychlostí běžet kilometry daleko.Dodržuje známé ochozy a neustále zkouší vítr. Při pohybu tlupy jde vždy první vedoucí laň,na které je celá tlupa závislá.Pokud se tlupa zastaví,jsou většinou všechny kusy pohromadě a jen těžko se vybírá kus k jisté ráně.Kolouši jsou závislí na matce a žijí s ní  prakticky až do třetího rohu života.Pokud ulovíme matku od koloucha,zdržuje se kolouch často v blízkosti místa,kde matku ztratil.S tlupou holé jsou obvykle jelínci I.věkové třídy.Jejich rozpoznání bývá většinou bezproblémové.
Daňčí zvěř : V nebezpečí je daňčí shluknuto do kompaktní skupiny,synchronizovaně všechny kusy jistí ve směru předpokládaného nebezpečí,stojí na „ostro“. První odbíhá vedoucí daněla se svým daňčetem a danělkou, za ní pak ostatní kusy. V krytu často daqňčí zůstávaá zalehlá a s hlavou a krkem u země nataženým nechá k sobě honce přiblížit na poměrně krátkou vzdálenost. Nezřídka prchá daňčí z lesa na pole či louku. Pokud je daňčeti odstřelena  matka v listopadu,zimu přežije. Zásada však je lovit daňče před danělou.
Černá zvěř : „Speciální koření v polévce!“ Stanoviště černé zvěře ( zálehy ) jsou v honitbě stálá a tudíž známá.Často můžeme stanoviště měnit přikrmováním a krmením. Je známé,že na honech se uloví pouze asi 10 % černé z celkového odstřelu.Přes  90 % se uloví na šoulačce,čekané nebo při lovu v zemědělských kulturách.Díky inteligenci černé zvěře je často velmi těžké dostat tuto zvěř z krytu ( oplocenek )  na střelce. Černá ví,že v krytu je větší jistota, než na volném prostranství, Její triky jsou nevyčerpatelné, proráží řadou honců zpět,nechává se přejít.Jde z krytu do krytu.Proto je důležité černou dostat do pohybu. To je možné jen s kvalitními a dostatečně ostrými psy.
Pokud se celá početná tlupa dostane ke střelcům,jen málo který z nich dokáže ulovit
více než jeden kus.Velký kus vpředu je vždy vedoucí bachyně !
Střelecká stanoviště na úzkých cestách a lesních průsecích jsou naprosto nevhodná ! N černou je potřeba prostor ( mýtní les, starší probírka ).
Protože má černá zvěř již dostatek zkušeností z naháněk a z kontaktů se psy, dochází často k poranění či usmrcení psa.Bývá proto vhodné zvát na naháňku též dobrého veterináře.D O S L E D Y   P O   N A H Á Ň C E :
„ Jestliže jsi žádný kus zvěře nechybil a nepostřelil,moc jsi toho nenalovil !“ Platí – li toto pořekadlo pro individuální  lov,pak pro naháňku platí několikanásobně.
I tak zvané chybené rány je nutno vždy prověřit.Každý nástřel je nutné označit barevnou páskou ( nastříhaný krepový papír je nejvhodnější ),usnadní se tím práce psovodů s barváři.
Dobře vyplněný záznam o úlovku usnadní dosled.
Nezničte známky na nástřelu !
Počítejte raději s tím, že dosledy budou dlouhé a často až do tmy.
Zajistěte si včas vhodné a kvalitní psy na dosledy.
Dosled je tvrdá práce pro profesionály !


N I C   N E J D E    B E Z P R A V I D E L :


Hon je zvlášť nebezpečný vzhledem k tomu,že  se velký počet osob pohybuje v ohroženém prostoru,kde jsou střelné zbraně.Vždy platí základní pravidlo :

„Každý zodpovídá za svou ránu !“
Bezpečnostní pravidla pro vedoucího honu :
- Každý střelec musí mít platný lovecký lístek a pojištění.
- Před lovem musí být střelci,psovodi a honci poučeni o základních bezpečnostních pravidlech a dohodnutých signálech.
- Každý účastník honu musí mít oblečení signální barvy.
- Střelci musí znát svá stanoviště ( závodčí je musí na střelecké místo doprovodit a vše jim vysvětlit ).
- Střelci musí vědět kde je soused a co jsou nebezpečné prostory.
- Leče musí být voleny tak,aby nebyl nikdo ohrožen ( budovy,silnice – auta,chodci )
- Veřejné cesty musí být označeny značkami, upozorňujícími na probíhající hon.
- Honu se nesmí zúčastnit děti do  16 let a podnapilé osoby.
- Hon musí být ukončen při změně klimatických  nebo světelných podmínek        (mlha,silné sněžení,tma ).


Bezpečnostní pravidla pro střelce :
- Zbraň může být nabita teprve až na střeleckém stanovišti, pokud vedoucí honu neurčí jinak.
- Každý střelec musí být vybaven oblečením signální barvy.
- Zbraň musí být ihned po skončení leče vybita,pokud vedoucí honu nestanoví jinak.
- Zbraň musí být  mimo leč vybita,musí mít otevřený závěr nebo být zlomená.
- Střelec se musí na stanovišti ohlásit svému sousedovi – například zvednutím ruky.
- Střelec nesmí během honu opustit určené stanoviště.
- Nikdy se nesmí táhnout zbraní přes střelce a honce.
- Nikdy se nesmí střílet ve směru jiných osob.
- Nikdy se nestřílí do leče,pouze když to povolí vedoucí honu.
- Před započetím honu se smí střílet jen se souhlasem vedoucího honu, pouze na převzatém stanovišti a po provedeném viditelném kontaktu se sousedem.
- Nesmí se střílet na zvěř,kterou staví psi.
- Psovodi v leči musí mít zbraň vybitou.Smí nabíjet pouze před dostřelením postřelené zvěře,kterou staví jeho vlastní pes.

Bezpečnostní pravidla pro vůdce psa :
- Každý vůdce odpovídá za svého psa.
- Dobré je mít psa pojištěného.
- Každý vůdce psa dostřeluje pouze postřelenou zvěř,kterou staví jeho pes.
- Každý pes musí mít obojek signální barvy.
- Každý psovod musí být vybaven prostředky osobní ochrany – ochranné brýle,rukavice.
- Hlaveň zbraně musí být chráněná proti vniknutí cizích těles ( sníh,písek,bahno )
- Psovod musí mít s sebou obvazový materiál také pro případně zraněného psa.
- Zbraň v leči se nosí nenabitá,nabíjí se až před výstřelem
Bezpečnostní pravidla pro honce :

- Honci jsou povinni nosit oblečení signální barvy.
- Musí používat v leči „klapačky.“
- Bez souhlasu závodčího nesmí opustit vyznačený prostor.

Při svačině, poslední leči :
- Musí být zbraně vybity a náboje uloženy zvlášť.
- Nenechávat zbraně v otevřených autech.
- Dobré je pro odložení zbraní vybudovat jednoduché stojany.
Co musíme předat střelcům před začátkem honu :
1/ Záznam o úlovku a tužku.
2/ Balíček s barevnými páskami na označení nástřelů ( nejlepší je oranžový krepový    papír ).
3/ Pásky signální barva na klobouky.
4/ Číslo stanoviště ( střelci si mohou vylosovat )
5/ Plánek leče.

Co musíme předat psovodům před začátkem honu :

1/ Plánek leče  ( nejlepší je lesnická obrysová mapa  1 :  10.000 ) s vyznačením oplocenek,  směru postupu a stanoviště střelců. U oplocenek je dobré označit přelízky,případně vstupy.
2/ Mapu okolí s vyznačením míst srazu,veterinární ošetřovny,výřadu a místa,kde bude poslední leč.Mapu doplnit důležitými telefonními čísly ( veterinář,policie,lékař,psí útulky,číslo na vedoucího honu a majitele honitby ).
3/ Obvazový balíček.
4/ Vestu signální barvy.
5/ Obojek signální barvy pro psa.
6/ Balíček s barevnými páskami na označení nástřelů.
7/ Klapačky.


Co musíme předat honcům při nástupu :

1/ Plánek leče s vyznačením trasy postupu a střeleckých stanovišť.
2/ Vesty signální barvy.
3/ Klapačky.
4/ Balíček s barevnými páskami na označení nástřelů.V Z ORY    D O P I S Ů   P S O V O D Ů M :

Vzor dopisu psovodům – v srpnu :
Honitba  - adresa, telefon, fax, E-mail.
Adresa vůdce psa :


Vážený pane,
Dovoluji si Vám zaslat seznam naháněk se slíděním,které organizujeme        honitbě  ……………… . Pokud nám můžete s Vaším pejskem pomoci,sdělte nám to v co nejkratší době na výše uvedenou adresu či čísla.
Děkuji a jsem s pozdravem
Lovu zdar !
…………………………                                         ……………………………….
Datum                                                                                          Myslivecký hospodář
( Majitel honitby )

Příloha :   Termíny naháněk se slíděním.


Vzor dopisu psovodům  - pozvánka :Honitba :     Adresa,telefon,fax, E-mail
Vůdce psa :    Adresa.

Vážený pane,
Dovoluji si vás požádat o pomoc při zajištění naháňky se slíděním
v honitbě ……………………. . Očekáváme Vás a Vašeho pejska
dne …………………….. , sraz všech zúčastněných je v   ……………………… .
( místo,hodina )
Svoji účast laskavě potvrďte na výše uvedenou adresu či čísla.

Děkuji a jsem s pozdravem
Lovu zdar !

…………………………….                                                ……………………………….
Datum                                                                                                  Myslivecký hospodář
( majitel honitby )
Příloha :  Důležité informace.


Důležité informace pro psovody –příloha k dopisu ( pozvánka na naháňku ):
Důležité informace pro psovody :
1/ Mapa s vyznačením místa setkání – trasa příjezdu.
2/ Zbraň – doporučená ráž je  7 x 57,   8 x 57,   7 x 64,   30 – 06,   9,3 x 62
3/ Každý psovod musí být vybaven vestou signální barvy,pejsek musí mít obojek signální barvy.( pokud nemáte k disposici,zapůjčíme vestu i obojek )
4/ Občerstvení po honu bude zajištěno.
5/ Staví – li pes v leči postřelenou zvěř, může jí dostřelit pouze jeho vůdce.
6/ Nezapomeňte na obvazový balíček.
7/ Před zahálením honu obdržíte všechny nezbytné informace o jeho průběhu,plánek leče s vyznačením trasy postupu a všechna důležitá telefonní čísla.
8/ Vůdce psa prochází leč s nenabitou zbraní,nabíjí až těsně před výstřelem !
9/ Nezapomeňte vzít s sebou zbrojní průkaz,průkaz zbraně,lovecký lístek a potvrzení o pojištění.
10/Dobré je mít pejska pojištěného.
11/Nezapomeňte na mobilní telefon a hodinky.
12/Pokud budete ochotni nám pomoci s vyvrhováním zvěře,nezapomeňte na dobrý lovecký nůž.

L O V E C K Ý    Ú S P Ě C H   Z A J I S T Í   D O B R Á    P Ř Í P R A V A

Praktické informace:

Střelecká stanoviště :

Časový průběh naháňky se slíděním :

Při naháňce se slíděním rozhodují o úspěchu či neúspěchu často vteřiny.Vteřiny,ve kterých  musíme zvěř „ přečíst“, její další chování odhadnout a udělat správné rozhodnutí.

PřihlášeníKdo je online

Přítomni: 4 hostů